Jeśli newsletter nie wyświetla się poprawnie, obejrzyj go na naszej stronie :)
EnviroSolutions || GISletter
zagospodarowanie przestrzenne

Cyfryzacja gospodarki przestrzennej

Co wprowadza najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii?

Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych
W dniu 31 października br. weszły w życie zmiany legislacyjne nakładające obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego - tzw. APP. Jak czytamy w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, "Cyfryzacja APP polega na przetworzeniu danych dotyczących obowiązujących aktów z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz tworzeniu nowych danych APP w postaci cyfrowej, w toku procedury planistycznej." Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw wprowadza obowiązek tworzenia danych przestrzennych dla wszystkich APP, wraz z określeniem minimalnego zakresu danych. Zgodnie z nowymi przepisami "załącznik do uchwały przyjmującej APP stanowią dane przestrzenne. Dane te obejmują granicę APP w postaci wektorowej wraz z rysunkiem APP w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz linkiem do dokumentów powiązanych z APP".

Rozporządzenie uszczegóławia m.in:
• klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych i prowadzonych w ramach tematu „zagospodarowanie przestrzenne”;
• typy i atrybuty obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy kodowe;
• powiązania pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne;
• ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji);
• sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego;
• układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów;
• formaty danych udostępniania zbioru;
• strukturę i zakres metadanych IIP w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Wtyczka APP, czyli narzędzie do do cyfryzacji aktów planowania przestrzennego Wtyczka APP
Kilka dni temu na oficjalnej stronie rządowej pojawiła się najnowsza wersja narzędzia o nazwie Wtyczka APP stanowiąca rozszerzenie standardowej funkcjonalności darmowego oprogramowania QGIS. Wtyczka APP to pakiet narzędzi wspierający samorządy oraz twórców dokumentów planistycznych w cyfryzacji danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP), zbiorów APP oraz metadanych - zgodnie z polskimi przepisami obowiązującymi od 31 października 2020 r.

Narzędzie oferuje następujące funkcjonalności:
• tworzenie danych dla APP,
• tworzenie inicjalnego zbioru APP,
• tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbioru APP,
• weryfikacja poprawności danych dla APP,
• weryfikacja poprawności zbioru APP,
• weryfikacja poprawności metadanych dla zbioru APP.

Rekomendowana wersja oprogramowania QGIS to 3.10 lub nowsza.

Bezpłatne webinarium dla przedstawicieli JST
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, firma EnviroSolutions zaprasza wszystkich przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorailnego na darmowe webinarium, w czasie którego omawiane będą kluczowe aspekty prawne nowych regulacji, a także przeprowadzone zostaną warsztaty z wykorzystania narzędzia Wtyczka APP.
Swój gościnny udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

webinarium Wtyczka APP

Więcej informacji dostępnych pod linkiem organizatora: webinarium APP

Nowa wersja wtyczki Pobieracz Danych GUGiK Pobieracz Danych GUGiK
Od 27 listopada dostępna jest nowa wersja bezpłatnego narzędzia do pobierania danych przestrzennych, wtyczki QGIS: Pobieracz Danych GUGiK. Dodana została możliwość pobierania paczek BDOT10k w zestawieniach powiatowych, wojewódzkich i krajowym.

Narzędzie pozwala na pobieranie najpopularniejszych danych przestrzennych z obszaru Polski, to jest:
• ortofotomapa w formacie GeoTiff,
• NMT oraz NMPT w formatach ARC/INFO ASCII GRID lub ASCII XYZ GRID
• dane lotniczego skaningu laserowego (LAS)
• obrazy intensywności będące produktem skaningu LiDAR (GeoTiff)

Link do pobrania wtyczki: Pobieracz Danych GUGiK (update)

Zachęcamy do używania!

        EnviroSolutions Sp. z o.o.